Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM
2020
 
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

 

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 08:00 - 10:00 Giờ Cali Mỹ  
           
      Khóa Đặc Biệt Thứ Bảy 14:00 - 16:00 Giờ VN
(2 tuần 1 lần)
Phương Pháp Công Phu
           
           
       

GHI ÂM CÁC BUỔI
TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      27/12/2020 TĐMBT 27-12-2020 Mỹ Thanh Diệu
      27/12/2020 TĐMBT 27-12-2020 Pháp Thanh Diệu
      26/12/2020 PPCP 26-12-2020 Mỹ Cách Luyện NP - Hữu Ích - Nguyên Lý
      26/12/2020 TĐMBT 26-12-2020 VN Thanh Diệu
      20/12/2020 TĐMBT 20-12-2020 Mỹ Tình Thương
      20/12/2020 TĐMBT 20-12-2020 Pháp Tình Thương
      19/12/2020 TĐMBT 19-12-2020 VN Tình Thương
      19/12/2020 PPCP 19-12-2020 Pháp Phụ Mật Niệm Bát Chánh & Niệm Hành
      13/12/2020 TĐMBT 13-12-2020 Mỹ Quí Mến
      13/12/2020 TĐMBT 13-12-2020 Pháp Quí Mến
      12/12/2020 TĐMBT 12-12-2020 VN Quí Mến
      06/12/2020 TDMBT 06-12-2020 Mỹ Lường Gạt
      06/12/2020 TDMBT 06-12-2020 Pháp Lường Gạt
      05/12/2020 TĐMBT 05-12-2020 VN Lường Gạt
      29/11/2020 TĐMBT 29-11-2020 Mỹ Xảo Trá
      29/11/2020 TĐMBT 29-11-2020 Pháp Xảo Trá
      28/11/2020 TDMBT 28-11-2020 VN Xảo Trá
      28/11/2020 PPCP 28-11-2020 Pháp Phụ Pháp Phụ
      21/11/2020 TĐMBT 22-11-2020 Mỹ Thâm Tình
      21/11/2020 TĐMBT 22-11-2020 Pháp Thâm Tình
      21/11/2020 TĐMBT 21/11/2020 VN Thâm Tình
      15/11/2020 TĐMBT 15-11-2020 Mỹ Sống Động
      15/11/2020 TĐMBT 15-11-2020 Pháp Sống Động
      14/11/2020 TĐMBT 14-11-2020 VN Sống Động
      14/11/2020 KSC 14-11-2020 VN Kiếng Vô Vi
      13/11/2020 KSC 13-11-2020 VN Tội Là Gì
      13/11/2020 KSC 13-11-2020 VN Ôn Lại PPCP
      08/11/2020 TĐMBT 08-11-2020 Mỹ An Vui
      08/11/2020 TĐMBT 08-11-2020 Pháp An Vui
      07/11/2020 TĐMBT 07-11-/2020 VN An Vui
      01/11/2020 TĐMBT 01-11-2020 Mỹ Nguyên Khí
      01/11/2020 TĐMBT 01-11-2020 Pháp Nguyên Khí
      31/10/2020 TĐMBT 31-10-2020 VN Nguyên Khí
      31/10/2020 PPCP 31-10-2020 VN PPCP THIỀN ĐỊNH
      25/10/2020 TĐMBT 25-10-2020 Mỹ Ngơ Ngác
      25/10/2020 TĐMBT 25-10-2020 Pháp Ngơ Ngác
      24/10/2020 TĐMBT 24-10-2020 VN Ngơ Ngác
      18/10/2020 TĐMBT 18-10-2020 Mỹ Bình Minh
      18/10/2020 TĐMBT 18-10-2020 Pháp Bình Minh
      17/10/2020 TĐMBT 17-10-2020 VN Bình Minh
      17/10/2020 PPCP Pháp Luân Thường Chuyển Pháp Luân Thường Chuyển
      11/10/2020 TĐMBT 11-10-2020 Mỹ Quí Tưởng
      11/10/2020 TĐMBT 11-10-2020 Pháp Quí Tưởng
      10/10/2020 TĐMBT 10-10-2020 VN Quí Tưởng
      04/10/2020 TĐMBT 04-10-2020 Mỹ Giải Quyết
      04/10/2020 TĐMBT 04-10-2020 Pháp Giải Quyết
      03/10/2020 TĐMBT 03-10-2020 VN Giải Quyết
      03/10/2020 PPCP 03-10-2020 PPCP Pháp Luân Chiếu Minh
      27/09/2020 TĐMBT 27-09-2020 Mỹ Trình Diễn
      27/09/2020 TĐMBT 27-09-2020 Pháp Trình Diễn
      26/09/2020 TĐMBT 26-09-2020 VN Trình Diễn
      20/09/2020 TĐMBT 20-09-2020 Mỹ Nhân Duyên
      20/09/2020 TĐMBT 20-09-2020 Pháp Nhân Duyên
      19/09/2020 TĐMBT 19-09-2020 VN Nhân Duyên
      19/09/2020 PPCP 19-09-2020 VN Soi Hồn
      13/09/2020 TĐMBT 13-09-2020 Mỹ Phân Minh
      13/09/2020 TĐMBT 13-09-2020 Pháp Phân Minh
      12/09/2020 TĐMBT 12-09-2020 VN Phân Minh
      06/09/2020 TĐMBT 06-06-2020 Mỹ Trí Tuệ
      06/09/2020 TĐMBT 06-09-2020 Pháp Trí Tuệ
      05/09/2020 TĐMBT 05-09-2020 VN Trí Tuệ
      05/09/2020 PPCP 05-09-2020 PPCP Nguyện
      30/08/2020 TĐMBT 30-08-2020 Mỹ Duyên Lành
      30/08/2020 TĐMBT 30-08-2020 Pháp Duyên Lành
      29/08/2020 TĐMBT 29-08-2020 VN Duyên Lành
      23/08/2020 TĐMBT 23-08-2020 Mỹ Thực Hành
      23/08/2020 TĐMBT 23-08-2020 Pháp Thực Hành
      22/08/2020 TĐMBT 22-08-2020 VN Thực Hành
      22/08/2020 PPCP 22-08-2020 VN PPCP Cơ Bản và Luyện NP
      16/08/2020 TĐMBT 16-08-2020 Mỹ Duyên Đẹp
      16/08/2020 TĐMBT 16-08-2020 Pháp Duyên Đẹp
      15/08/2020 TĐMBT 15-08-2020 VN Duyên Đẹp
      09/08/2020 TĐMBT 09-08-2020 Mỹ Qui Hội
      09/08/2020 TĐMBT 09-08-2020 Pháp Qui Hội
      08/08/2020 TĐMBT 08-08-2020 VN Qui Hội
      02/08/2020 TĐMBT 02-08-2020 Mỹ Hạnh Đức
      02/08/2020 TĐMBT 02-08-2020 Pháp Hạnh Đức
      01/08/2020 TĐMBT 01-08-2020 VN Hạnh Đức
      26/07/2020 TĐMBT 26-07-2020 Mỹ Hành Thông
      26/07/2020 TĐMBT 26-07-2020 PHÁP Hành Thông
      25/07/2020 TĐMBT 25-07-2020 VN Hành Thông
      19/07/2020 TĐMBT 19-07-2020 MỸ Trời Xanh
      19/07/2020 TĐMBT 19-07-2020 PHÁP Trời Xanh
      18/07/2020 TĐMBT 18-07-2020 VN Trời Xanh
      12/07/2020 TĐMBT 12-07-2020 MỸ Quí Tưởng
      12/07/2020 TĐMBT 12-07-2020 PHÁP Quí Tưởng
      11/07/2020 TĐMBT 11-07-2020 VN Quí Tưởng
      05/07/2020 TĐMBT 05-07-2020 MỸ Trung Thành
      05/07/2020 TĐMBT 05-07-2020 PHÁP Trung Thành
      04/07/2020 TĐMBT 04-07-2020 VN Trung Thành
      27/06/2020 TĐMBT 27-06-2020 VN Chung Thủy
      20/06/2020 TĐMBT 20-06-2020 VN Lý Trời
      13/06/2020 TĐMBT 13-06-2020 VN Nhớ Nhung
      06/06/2020 TĐMBT 06-06-2020 VN Quí Yêu
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait