Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM & VẤN ĐÁP
2023
 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

KINH A DI ĐÀ - PPCP

      Khóa VN Thứ Bảy
19:00 - 21:00 Giờ VN
 
      Khóa Pháp Chú Nhật
10:00 - 12:00 Giờ Pháp
 
      Khóa Mỹ Chú Nhật
07:00 - 09:00 Giờ Cali
 
           
     

GHI ÂM CÁC BUỔI TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
      03/12/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRI TRIỂN
      03/12/2023 TU HỌC PHÁP TRI TRIỂN
      02/12/2023 TU HỌC VN TRÍ TRIỂN
      26/11/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TÂM MINH
      26/11/2023 TU HỌC PHÁP TÂM MINH
      25/11/2023 TU HỌC VN TÂM MINH
      19/11/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRÍ SÁNG
      19/11/2023 TU HỌC PHÁP TRÍ SÁNG
      18/11/2023 TU HỌC VN TRÍ SÁNG
      12/11/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THANH TỊNH
      12/11/2023 TU HỌC PHÁP THANH TỊNH
      11/11/2023 TU HỌC VN THANH TỊNH
      11/11/2023 LINH BẢO KINH Tổng Hợp tới 11/11
      05/11/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRỤ HÓA
      05/11/2023 TU HỌC PHÁP TRỤ HÓA
      04/11/2023 TU HỌC VN TRỤ HÓA
      29/10/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / VƯỢT XUYÊN
      29/10/2023 TU HỌC PHÁP VƯỢT XUYÊN
      28/10/2023 TU HỌC VN VƯỢT XUYÊN
      22/10/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / NHẬP ĐỊNH
      22/10/2023 TU HỌC PHÁP NHẬP ĐỊNH
      21/10/2023 TU HỌC VN NHẬP ĐỊNH
      15/10/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / BÌNH TÂM
      15/010/2023 TU HỌC PHÁP BÌNH TÂM
      14/10/2023 TU HỌC VN BÌNH TÂM
      08/10/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THỨC GIÁC
      08/10/2023 TU HỌC PHÁP THỨC GIÁC
      07/10/2023 TU HỌC VN THỨC GIÁC
      01/10/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRÌ TÂM
      01/10/2023 TU HỌC PHÁP TRÌ TÂM
      30/09/2023 TU HỌC VN TRÌ TÂM
      24/09/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / AN VUI
      24/09/2023 TU HỌC PHÁP AN VUI
      23/09/2023 TU HỌC VN AN VUI
      17/09/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHƠN PHÁP
      17/09/2023 TU HỌC PHÁP CHƠN PHÁP
      16/09/2023 TU HỌC VN CHƠN PHÁP
      10/09/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÀNH TỰU
      10/09/2023 TU HỌC PHÁP THÀNH TỰU
      09/09/2023 TU HỌC VN THÀNH TỰU
      03/09/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÔNG CẢM
      03/09/2023 TU HỌC PHÁP THÔNG CẢM
      02/09/2023 TU HỌC VN THÔNG CẢM
      27/08/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHUYỂN THỨC
      27/08/2023 TU HỌC PHÁP CHUYỂN THỨC
      26/08/2023 TU HỌC VN CHUYỂN THỨC
      24/08/2023 VẤN ĐÁP ĐẶC BIỆT
      20/08/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / BẤN LOẠN
      20/08/2023 TU HỌC PHÁP BẤN LOẠN
      19/08/2023 TU HỌC VN BẤN LOẠN
      15/08/2023 VẤN ĐÁP ĐẶC BIỆT
      13/08/2023 TU HỌC MỸ 02 VẤN ĐÁP / THIẾU TRÍ
      13/08/2023 TU HỌC PHÁP THIẾU TRÍ
      12/08/2023 TU HỌC MỸ 01 VẤN ĐÁP
      12/08/2023 TU HỌC VN THIẾU TRÍ
      06/08/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / DÂM TÁNH
      06/08/2023 TU HỌC PHÁP

DÂM TÁNH

      05/08/2023 TU HỌC VN DÂM TÁNH
      30/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHƠN TÂM
      30/07/2023 TU HỌC PHÁP CHƠN TÂM
      29/07/2023 TU HỌC VN CHƠN TÂM
      23/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CẢM THỨC
      23/07/2023 TU HỌC PHÁP CẢM THỨC
      22/07/2023 TU HỌC VN CẢM THỨC
      16/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN CHƠN TÂM/ ĐỒNG HÀNH
      16/07/2023 TU HỌC PHÁP ĐỒNG HÀNH
      15/07/2023 TU HỌC VN ĐỒNG HÀNH
      09/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / HỘI TỤ
      09/07/2023 TU HỌC PHÁP HỘI TỤ
      08/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP THIỀN THỰC HÀNH
      08/07/2023 TU HỌC VN HỘI TỤ
      02/07/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THA THỨ
      02/07/2023 TU HỌC PHÁP THA THỨ
      01/07/2023 TU HỌC VN THA THỨ
      25/06/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / GIẢI TIẾN
      25/06/2023 TU HỌC PHÁP GIẢI TIẾN
      24/06/203 TU HỌC VN GIẢI TIẾN
      18/06/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÀNH TỰU
      18/06/2023 TU HỌC PHÁP THÀNH TỰU
      17/06/2023 TU HỌC VN THÀNH TỰU
      11/06/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / HỒN NHIÊN
      11/06/2023 TU HỌC PHÁP HỒN NHIÊN
      10/06/2023 TU HỌC VN HỒN NHIÊN
      04/06/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHƠN TÂM
      04/06/2023 TU HỌC PHÁP CHƠN TÂM
      03/06/2023 TU HỌC VN CHƠN TÂM
      28/05/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP
      28/05/2023 TU HỌC PHÁP QUI HỘI
      27/05/2023 TU HỌC MỸ THIỀN THỰC HÀNH / QUI HỘI
      27/05/2023 TU HỌC VN QUI HỘI
      21/05/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / DẤN THÂN
      21/05/2023 TU HỌC PHÁP DẤN THÂN
      20/05/2023 TU HỌC VN DẤN THÂN
      14/05/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TU LUYỆN
      14/05/2023 TU HỌC PHÁP TU LUYỆN
      13/05/2023 TU HỌC VN TU LUYỆN
      07/05/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÀNH TÂM
      07/05/2023 TU HỌC PHÁP THÀNH TÂM
      06/05/2023 TU HỌC VN THÀNH TÂM
      30/04/2023 TU HỌC MỸ THIỀN THỰC HÀNH / QUYẾN LUYẾN
      30/04/2023 TU HỌC PHÁP QUYẾN LUYẾN
      29/04/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP
      29/04/2023 TU HỌC VN QUYẾN LUYẾN
      23/04/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CẢM GIAO
      23/04/2023 TU HỌC PHÁP CẢM GIAO
      22/04/2023 TU HỌC VN CẢM GIAO
      16/04/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TẬN ĐỘ
      16/04/2023 TU HỌC PHÁP TẬN ĐỘ
      15/04/2023 TU HỌC VN TẬN ĐỘ
      09/04/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / QUÁN THÔNG
      09/04/2023 TU HỌC PHÁP QUÁN THÔNG
      08/04/2023 TU HỌC VN QUÁN THÔNG
      02/04/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / MINH TRIẾT
      02/04/2023 TU HỌC PHÁP MINH TRIẾT
      01/04/2023 TU HỌC VN MINH TRIẾT
      26/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / CHIỀU HƯỚNG
      26/03/2023 TU HỌC PHÁP CHIỀU HƯỚNG
      25/03/2023 TU HỌC VN CHIỀU HƯỚNG
      19/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / ĐẠI ĐỒNG
      19/03/2023 TU HỌC PHÁP ĐẠI ĐỒNG
      18/03/2023 TU HỌC VN ĐẠI ĐỒNG
      12/03/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TỰ THỨC
      12/03/2023 TU HỌC PHÁP TỰ THỨC
      11/03/2023 TU HỌC VN TỰ THỨC
      05/03/2023 TU HỌC Mỹ VẤN ĐÁP / TỪ BI
      05/03/2023 TU HỌC PHÁP TỪ BI
      04/03/2023 TU HỌC VN TỪ BI
      26/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THÀNH THẬT
      26/02/2023 TU HỌC PHÁP THÀNH THẬT
      25/02/2023 TU HỌC VN THÀNH THẬT
      19/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / Ý CHÍ
      19/02/2023 TU HỌC PHÁP Ý CHÍ
      18/02/2023 TU HỌC VN Ý CHÍ
      12/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / TRÍ TUỆ
      12/02/2023 TU HỌC PHÁP TRÍ TUỆ
      11/02/2023 TU HỌC VN TRÍ TUỆ
      05/02/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / PHÂN MINH
      05/02/2023 TU HỌC PHÁP PHÂN MINH
      04/02/2023 TU HỌC VN PHÂN MINH
      29/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / GIẢI GIỚI
      29/01/2023 TU HỌC PHÁP GIẢI GIỚI
      28/01/2023 TU HỌC VN GIẢI GIỚI
      22/01/2023 TU HỌC MỸ TRÌ TÂM
      22/01/2023 TU HỌC PHÁP Tuần này không có
      21/01/2023 TU HỌC VN TRÌ TÂM
      15/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / NGUYÊN LÝ
      15/01/2023 TU HỌC PHÁP NGUYÊN LÝ
      14/01/2023 TU HỌC VN NGUYÊN LÝ
      08/01/2023 TU HỌC VN VẤN ĐÁP / CHUYỂN BIẾN
      08/01/2023 TU HỌC PHÁP CHUYỂN BIẾN
      07/01/2023 TU HỌC VN CHUYỂN BIẾN
      01/01/2023 TU HỌC MỸ VẤN ĐÁP / THIẾU TRÍ
      01/01/2023 TU HỌC PHÁP THIẾU TRÍ
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait