Meditation Vovi
   Home
tra
TRAO ĐỔI TU HỌC MỤC BÉ TÁM
2021
 

 

==> GHI ÂM CÁC NĂM KHÁC

 

      Khóa VN Thứ Bảy 19:00 - 21:00 Giờ VN  
      Khóa Pháp Chú Nhật 10:00 - 12:00 Giờ Pháp  
      Khóa Mỹ Chú Nhật 08:00 - 10:00 Giờ Cali Mỹ  
           
           
           
           
       

GHI ÂM CÁC BUỔI
TRAO ĐỔI TU HỌC

Thư Ngỏ / Đề Tài
           
           
      13/06/2021 TĐMBT 13-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Quán Thông
      13/06/2021 TĐMBT 13-06-2021 Pháp Quán Thông
      12/06/2021 TĐMBT 12-06-2021 VN Quán Thông
      06/06/2021 TĐMBT 06-06-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thanh Diệu
      06/06/2021 TĐMBT 06-06-2021 Pháp Thanh Diệu
      05/06/2021 TĐMBT 05-06-2021 VN Thanh Diệu
      30/05/2021 TĐMBT 30-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tự Đạt
      30/05/2021 TĐMBT 30-05-2021 Pháp Tự Đạt
      29/05/2021 TĐMBT 29-05-2021 VN Tự Đạt
      23/05/2021 TĐMBT 23-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dũng Hành
      23/05/2021 TĐMBT 23-05-2021 Pháp Dũng Hành
      22/05/2021 PPCP 22-05-2021 Mỹ Pháp Luân Thường Chuyển
      22/05/2021 TĐMBT 22-05-2021 VN Dũng Hành
      16/05/2021 TĐMBT 16-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Về Không
      16/05/2021 TĐMBT 16-05-2021 Pháp Về Không
      15/05/2021 TĐMBT 15-05-2021 VN Về Không
      09/05/2021 TĐMBT 09-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Trược Khí
      09/05/2021 TĐMBT 09-05-2021 Pháp Trược Khí
      08/05/2021 TĐMBT 08-05-2021 VN Trược Khí
      02/05/2021 TĐMBT 02-05-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hành Triển
      02/05/2021 TĐMBT 02-05-2021 Pháp Hành Triển
      01/05/2021 TĐMBT 01-05-2021 VN Hành Triển
      25/04/2021 TĐMBT 25-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chung Vui
      25/04/2021 TĐMBT 25-04-2021 Pháp Chung Vui
      24/04/2021 PPCP 24-04-2024 Mỹ Pháp Luân Chiếu Minh
      24/04/2021 TĐMBT 24-04-2021 VN Chung Vui
      18/04/2021 TĐMBT 18-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Chia Rẽ
      18/04/2021 TĐMBT 18-04-2021 Pháp Chia Rẽ
      17/04/2021 TĐMBT 17-04-2021 VN Chia Rẽ
      11/04/2021 TĐMBT 11-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tự Thức
      11/04/2021 TĐMBT 11-04-2021 Pháp Tự Thức
      10/04/2021 TĐMBT 10-04-2021 VN Tự Thức
      04/04/2021 TĐMBT 04-04-2021 Mỹ Vấn Đáp / Dấn Thân
      04/04/2021 TĐMBT 04-04-2021 Pháp Dấn Thân
      03/04/2021 TĐMBT 03-04-2021 VN Dấn Thân
      28/03/2021 TĐMBT 28-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Thức Tỉnh
      28/03/2021 TĐMBT 28-03-2021 Pháp Thức Tỉnh
      27/03/2021 TĐMBT 27-03-2021 VN Thức Tỉnh
      21/03/2021 TĐMBT 21-03-2021 Mỹ Tà Điển 2 - Huyền Vi
      21/03/2021 TĐMBT 21-03-2021 Pháp Huyền Vi
      20/03/2021 PPCP 20-03-2021 Mỹ SOI HỒN
      14/03/2021 TĐMBT 14-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Không Tựa
      14/03/2021 TĐMBT 14-03-2021 Pháp Không Tựa
      13/03/2021 TĐMBT 13-03-2021 VN Không Tựa
      07/03/2021 TĐMBT 07-03-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hồi Sinh
      07/03/2021 TĐMBT 07-03-2021 Pháp Hồi Sinh
      06/03/2021 TĐMBT 06-03-2021 VN Hồi Sinh
      28/02/2021 TĐMBT 28-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tiến Hóa
      28/02/2021 TĐMBT 28-02-2021 Pháp Tiến Hóa
      27/02/2021 TĐMBT 27-02-2021 VN Tiến Hóa
      21/02/2021 TĐMBT 21-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Cơ Trình
      21/02/2021 TĐMBT 21-02-2021 Pháp Cơ Trình
      20/02/2021 PPCP 20-02-2021 Mỹ PPCP Ôn Lại Phần NGUYỆN
      20/02/2021 TĐMBT 20-02-2021 VN Cơ Trình
      14/02/2021 TĐMBT 14-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tạo Dựng
      14/02/2021 TĐMBT 14-02-2021 Pháp Tạo Dựng
      13/02/2021 TĐMBT 13-02-2021 VN Tạo Dựng
      07/02/2021 TĐMBT 07-02-2021 Mỹ Vấn Đáp / Qui Nguyên
      07/02/2021 TĐMBT 07-02-2021 Pháp Qui Nguyên
      06/02/2021 TĐMBT 06-02-2021 VN Qui Nguyên
      31/01/2021 TĐMBT 31-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Hòa Hơp
      31/01/2021 TĐMBT 31-01-2021 Pháp Hòa Hợp
      30/01/2021 TĐMBT 30-01-2021 VN Hòa Hợp
      24/01/2021 TĐMBT 24-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Duyên May
      23/01/2021 TĐMBT 23-01-2021 VN Duyên May
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Mỹ Tâm Lành- Hào QuangTrên Đầu Thầy
      17/01/2021 TĐMBT 17-01-2021 Pháp Tâm Lành
      16/01/2021 TĐMBT 16-01-2021 VN Tâm Lành
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Mỹ Vấn Đáp / Tái Ngộ
      10/01/2021 TĐMBT 10-01-2021 Pháp Tái Ngộ
      09/01/2021 PPCP 09-01-2021 Mỹ PPCP Niệm Phật Trong Động
      09/01/2021 TĐMBT 09-01-2021 VN Tái Ngộ
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Mỹ Tà Điển 1- Duyên Lành
      03/01/2021 TĐMBT 03-01-2021 Pháp Duyên Lành
      02/01/2021 TĐMBT 02-01-2021 VN Duyên Lành
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
trait